Buluş Bildirim Süreci

Buluşların korunması ve ticarileştirilmesinden Üniversite tarafından yetkilendirilen Bursa Uludağ TTO sorumludur.

  • Buluş sahibi, Buluş Bildirim Formu ve gerekli ise ek belgelerle buluş/başvuru bildirimini Bursa Uludağ TTO’ya yapar.
  • Bursa Uludağ TTO buluş/başvuru bildirimini şekil yönünden inceler; eksiklikleri olan veya düzenleme/değişiklik gerektiren bildirimleri buluş sahibine iade eder. Şekil yönünden uygun görülen başvurular için “Teknoloji Ön Değerlendirme Raporu” hazırlanır. Bu raporun hazırlanması esnasında gerekli görülen hallerde buluş sahibi ile teknik konularda görüşülebilir ve Patent/Marka Ofisleri veya Patent Vekilleri ile çalışabilir.
  • Buluş sahiplerinden biri veya daha fazlasının buluş bildirimi yapılan tarihte başka bir yükseköğretim kurumunun akademik personeli olması halinde bağlı bulunduğu üniversiteye yazılı olarak bildirim yaptığı tarih ve varsa bildirim sonucunda alınan karar buluş bildirim formu ile birlikte Bursa Uludağ TTO’ya sunulur.
  • Bursa Uludağ TTO, buluş sahibi tarafından kendisine sunulan buluş/başvuru bildirim belgeleri ile birlikte Teknoloji Ön Değerlendirme Raporu’nu FSMH Değerlendirme Komisyonu’na iletilmek üzere Rektörlüğe sunar.
  • FSMH Değerlendirme Komisyonu Rektörlük tarafından kendisine sunulan belgeleri incelemek suretiyle buluşun hak sahipliği konusunda tavsiye niteliğinde karar alır ve kararını buluş sahibine iletilmek üzere, öncelikle Bursa Uludağ TTO’ya bildirir. Buluş sahibi kararın kendisine yazılı olarak bildiriminden itibaren 2 (iki) aylık süre içinde Bursa Uludağ TTO nezdinde itiraz etmediği takdirde, FSMH Değerlendirme Komisyonu bu sürenin bitiminde kararını Üniversite Yönetim Kurulu’na sunar. Karara karşı yasal süre içinde itiraz edildiği Bursa Uludağ TTO tarafından kendisine bildirilen FSMH Değerlendirme Komisyonu, ilgili kararını Üniversite Yönetim Kurulu’na sunmaz.
  • Üniversite Yönetim Kurulu hak sahipliği konusunda nihai kararı verir; kararını buluş sahibine iletilmek üzere Bursa Uludağ TTO’ya bildirir ve bilgisi için FSMH Değerlendirme Komisyonu’na gönderir.
  • Üniversite’nin hak sahibi olmaya karar verdiği buluşlar için Üniversite adına Bursa Uludağ TTO tarafından Türk Patent’e patent başvurusu yapılır.

  • Buluş sahibi tarafından buluş/başvuru bildirimi sırasında serbest buluş talebi yapılması halinde, bu talep de Bursa Uludağ TTO tarafından FSMH Değerlendirme Komisyonu’na iletilir.
  • Buluş sahibi FSMH Değerlendirme Komisyonu’nun kararına karşı Bursa Uludağ TTO’ya yazılı olarak itiraz edebilir. Dilekçede itirazın gerekçeleri açıklanır. Bursa Uludağ TTO, buluş sahibinin itirazını FSMH İtiraz Komisyonu’na iletilmek üzere Rektörlüğe gönderir.
  • FSMH İtiraz Komisyonu’nun kararı nihaidir ve Rektörlük aracılığıyla bilgisi için FSMH Değerlendirme Komisyonu’na ve buluş sahibine bildirilmek üzere Bursa Uludağ TTO’ya iletilir. Buluş sahibi lehine karar verirse buluş serbest kalır, aksi halde FSMH Değerlendirme Komisyonu’nun kararı İtiraz Komisyonu’nun kararı da eklenerek Üniversite Yönetim Kurulu’na sunulur.