Buluştan Elde Edilen Gelirin Üniversite – Buluş Sahibi Arasındaki Paylaşım Esasları

PAYLAŞIM ESASLARI

Gelir paylaşımı

MADDE 13- (1) Buluştan elde edilen gelir, buluşun kullanımından, lisans verilmesinden, devredilmesinden veya diğer yollarla ticarileştirilmesinden elde edilen gelirlerin tamamıdır.

(2) Her yıl elde edilen gelirden öncelikle başvuru, tescil, araştırma, inceleme, ülke girişi, yıllık koruma ücreti, patent vekil ücreti, tercüme ve buluşa özgü giderler (her türlü vergiler, harçlar, vb.) karşılanır. Ödemelerde vergi muafiyetleri dikkate alınır. Gelir paylaşımı hesaplamaları KDV ve diğer tüm vergiler hariç olarak yapılır.

(3) Buluştan elde edilen ve bu maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanan gelirin %50’si buluş sahibinin ve %50’si Üniversite’nin payıdır.

 (4) Buluş sahibine verilecek pay çıkarıldıktan sonra kalan miktarın %50’si Üniversite’nin özel hesabına, %50’si de UÜ-TTO bütçesine gelir olarak kaydedilir.

(5) UÜ-TTO ilgili idari ve finansal süreçleri koordine eder.